Download Act Guadalquivir

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
RIUS D’ESPANYA: EL GUADALQUIVIR
¡Oh Guadalquivir!
¡Oh Guadalquivir!
te vi en Cazorla nacer
hoy en Sanlúcar morir.
Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde,
eras tú, ¡qué bien sonabas!
Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre,
¿sueñas con el manantial?
Antonio Machado
De Proverbios y cantares del libro Nuevas Canciones
Busqueu la informació i contesteu:
1. Quin poeta va escriure els versos anteriors?
2. Quin llibre o obra seva pertanyen?
3. Exactament, on neix el Guadalquivir?
4. Exactament, on desemboca?
5. Per quines províncies passa?
6. Quines dues importants ciutats andaluses travessa?
7. Nombra tres afluents d’aquest riu.
8. Quin parc natural es troba en el curs alt d’aquest riu?
9. Quin parc nacional es troba en el curso baix d’aquest riu?
10. Què significa la paraula "guadalquivir"?
Completeu la següent graella:
Guadalquivir
Guadalquivir al seu pas per Córdoba
Llargada
Altitud del
naixement
Lloc de naixement
Cabal mitjà/anual
Conca
hidrogràfica
Afluents
Lloc de la desembocadura
Altitud de la
desembocadura