Download Nome: BARREIRA ARIAS, ALBERTO JOSé Despacho: 1-3

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Nome:
BARREIRA ARIAS, ALBERTO JOSé
Despacho: 1-3-4
Teléfono:
387304
Email:
[email protected]
Enderezo postal na universidade:
Facultade de Ciencias da Educación, Campus As Lagoas, 32004 Ourense
Titorías 2016-17:
- 1º Cuadrimestre: Luns: De 16 a 16.30 h. e de 18 a 19.30 h. Mércores: De 19 a 20.30 h. (CITA PREVIA, VÍA
EMAIL)
- 2º Cuadrimestre: Luns: De 16 a 16.30 h. e de 18 a 19.30 h. Mércores: De 19 a 20.30 h. (CITA PREVIA, VÍA
EMAIL)
Titorías 2017-18:
- 1º Cuadrimestre:
- 2º Cuadrimestre:
CV Abreviado
Departamento:
Área:
Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación
Didáctica e Organización Escolar
Titulación:
- Licenciado-a/graduado-a en:
- Doutor/a en:
Psicopedagoxía/Psicoloxía Educativa/Mestre
Filosofía e Ciencias da Educación
Categoría profesional: Asociado-a
Materias que imparte:
- Grao E. Social:
Materia/s: Intervención socioeducativa para a inclusión social.
- Máster do Prof. de Secundaria. Esp. Orientación Educativa:
Materia/s: Orientación e Función Titorial; A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende
Departamento de Orientación; Traballo Fin de Master.