Download GLOBALIZACION Tema (ROSA DEUS)

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts

Caminaba un hombre wikipedia, lookup

Transcript
GLOBALIZACIÓN
O termo globalización fai referencia a dúas
cuestións de ámbito mundial pero moi diferentes
entre si. Por unha banda podemos falar de
globalización económica e por outra de
globalización cultural.
En primeiro lugar falaremos da globalización
económica (tema 9).
A globalización económica é a interdependencia
cada vez máis estreita das economías de
numerosos países e concirne, sobre todo, ao
sector financeiro xa que a liberdade de
circulación dos capitais é total e fai que este
sector domine, con moita diferencia, o mundo da
economía.
Isto é posible debido a 4 factores:
1. O comercio mundial creceu moito nas dúas
últimas décadas xa que os transportes son
moito máis baratos.
2. A producción mundial ten outra
organización xa que maioritariamente é
controlada por medio das grandes
multinacionais, presentes na maioría dos
países do mundo.
3. Os fluxos financeiros internacionais son
cada vez máis intensos, sobre todo en
operacións especulativas.
4. Os acordos sobre comercio son cada vez
máis numerosos polo que a venda de
produtos é máis libre polo que se tende a
un mercado mundial único
Todo isto é posible polo desenvolvemento das
novas tecnoloxías da comunicación como internet.
Tamén o poder dos organismos económicos
internacionais como o FMI, o BM ou a OMC
condicionan o funcionamento da economía mundial.
EXERCICIOS:
a. Que é o sector financeiro?
b. A que nos referimos cando falamos de
circulación de capitais total?
c. Que é unha operación especulativa?
d. Explica que significan estas siglas: FMI,
BM e OMC?
Estamos a vivir unha nova revolución económica. A
segunda revolución capitalista.
A Terra coñece unha nova era de conquista,
similar á dos descubrimentos e a colonización.
Pero mentres os actores principais das anteriores
expansións eran os Estados, esta vez son as
empresas e os grupos industriais e financeiros
privados os que se propoñen dominar o mundo.
Nunca os donos da Terra foron tan poucos e tan
poderosos.
Esta concentración de capital e de poder
acelerouse notablemente nos últimos vinte anos
por mor da revolución das tecnoloxías da
información.
Unha grande privatización de todo canto atane á
vida e á natureza está a prepararse.
A globalización non aspira tanto a conquistar
países coma a conquistar mercados.
Esta conquista ven acompañada de destruccións
impresionantes. Industrias enteiras sofren estes
danos en todas as rexións, co subseguinte
sufrimento social en forma de desemprego
masivo,
subemprego,
precariedade
laboral,
exclusión, explotación de homes e mulleres e, o
que é aínda máis escandaloso, os nenos: 300
millóns son explotados nunhas condicións sen
precedentes.
A globalización é tamén unha pillaxe planetaria.
Os grandes grupos empresariais saquean o
entorno con medios abusivos; aprovéitanse das
riquezas da natureza que son un ben común da
humanidade (…). A escala planetaria case 3000
millóns de persoas viven con menos de 2 € ao día.
A abundancia de bens acada niveis sen
precedentes, pero o número dos que non teñen
teito, nin traballo nin apenas que comer aumenta
sen cesar. Así, dos 4.500 millóns de habitantes
dos que contan os países en vías de desenrolo,
case un tercio non teñen acceso a auga potable.
Unha quinta parte dos nenos non inxiren
suficientes calorías e proteínas.
É inevitable esta situación? Non. Segundo as
Nacións Unidas, para cubrir as necesidades
básicas de TODA a poboación do planeta
(alimentos, auga potable, sanidade, educación)
bastaría con reter o 4% da riqueza acumulada
polas 225 grandes fortunas do mundo. Conseguir
cubrir as necesidades sanitarias e nutricionais
esenciais do mundo só custaría 13.000 millóns de
euros, é dicir, o que os habitantes de Estados
Unidos e da Unión Europea gastan ao ano en
perfumes.
No noso planeta a quinta parte máis rica da
poboación dispón do 80% dos recursos, mentres
que a quinta parte máis pobre só dispón de menos
do 0´5%.
EXERCICIOS
e. Cal cres que foi a primeira revolución
económica contemporánea?
f. Cales son os efectos negativos da
globalización?
g. E os positivos?
h. Como poderías solucionar este problemas
de todo o planeta?
James Tobin, premio Nobel de
economía, propuxo a creación dunha
taxa internacional uniforme do
0´1% sobre todas as transaccións
en divisas. Esto limitaría as
fluctuacións dos tipos de cambio o que axudaría
ao crecemento económico o ao emprego.
Co fondo que se constituiría coa taxa Tobin
poderíase xestionar a ONU, estimando que o
recadado serían uns 200.000 millóns de euros
anuais (...). Segundo a ONU bastaría cun 10%
desta cifra para “dispensar atención médica
básica a todos, vacinar a todos os nenos, eliminar
as formas máis graves de desnutrición e reducir
as máis benignas, así como abastecer de auga
potable a todo o mundo” (...).
É hora de concibir que outro mundo é posible. E
de fundar unha nova economía, máis solidaria,
baseada no principio de desenvolvemento sostible
e colocando ao ser humano no centro das
preocupacións
EXERCICIOS
i. Explica coas túas palabras o que é a taxa
Tobin
j. Cres que sería unha boa estratexia poñela
en marcha?
k. Que é o desenvolvemento sostible? Pon
exemplos
l. Busca posibles solucións ás desigualdades
económicas e sociais entre as persoas no
noso planeta.
GLOBALIZACIÓN
CULTURAL
A globalización como fenómeno cultural ocorre,
ao igual que na economía, a partires da expansión
do capitalismo. Todas as civilizacións e países
están entrando no novo mundo da modernidade e
ninguén pode non sentirse afectado por el, para
ben ou para mal. A vertixinosa carreira co
obxectivo de globalizar todo, arrastra todo ao
seu paso, o bo e o malo.
A comunicación nunca antes tivera tantos
instrumentos para despregarse en todos os
sentidos, entre tanta xente, con tanta
intensidade e en lugares tan afastados entre si.
As
voces
amplificáronse,
graváronse,
reproducíronse por milleiros e millóns. As imaxes
que chegan a o noso cerebro nunha semana de
programación televisiva non teñen relación
algunha con aquelas que un habitante do século
XIX puido ver en toda a súa vida. Estes cambios
poden ser beneficiosos ou prexudiciais para a
cultura onde se pretenden integrar, pero sempre
provocan conflito.
Así, hoxe é posible escoitar a mesma música en
España, Filipinas, Xapón ou Bolivia. Toda a cultura
esta ao alcance dos habitantes de calquera lugar.
Pero iso non acabará coas culturas propias de
cada un deses lugares? Non estaremos
condenando ao esquecemento a culturas propias?
Estamos impoñendo a cultura occidental, ao igual
que a economía, como a única posible no planeta?
E quen fala de música podería falar tamén
doutras cuestións coma o arte, a comida, os
costumes, a vestimenta, etc.
EXERCICIOS
1. De onde é a música que escoitas?
2. De onde cres que ven esa música?
3. Cres que poderías comer o que comes en
calquera lugar do mundo?
4. Cres que a todos os mozos do mundo lles
podería gustar a comida que comes? E a
roupa que levas posta?
5. E distinta a comida que comes da que
comían os teus avós?
6. Como te sentirías se te obrigaran a comer
unha comida que non che gusta? E a
escoitar todo o día unha música que non che
gusta?
7. Gustaríache ter a mesmas gafas que todos
os teus amigos?
8. Como poderíamos respectar a todo o mundo
e facer o que máis nos gusta?
MÚSICA E GLOBALIZACIÓN
DISNEYLANDIA
LETRA DE ARNALDO ANTUNES/ MÚSICA
DE JORGE DREXLER
Hijo de inmigrantes rusos casado en Argentina
con una pintora judía, se casa por segunda vez con
una princesa africana en Méjico.
Música hindú contrabandeada por gitanos polacos
se vuelve un éxito en el interior de Bolivia.
Cebras africanas y canguros australianos en el
zoológico de Londres.
Momias egipcias y artefactos incas en el Museo
de Nueva York.
Linternas japonesas y chicles americanos en los
bazares coreanos de San Pablo.
Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red
de televisión de Mozambique.
Armenios naturalizados en Chile buscan a sus
familiares en Etiopía.
Casas prefabricadas canadienses hechas con
madera colombiana.
Multinacionales japonesas instalan empresas en
Hong-Kong y producen con materia prima
brasilera para competir en el mercado americano.
Literatura griega adaptada para niños chinos de la
Comunidad Europea.
Relojes suizos falsificados en Paraguay vendidos
por camellos en el barrio mejicano de Los
Ángeles.
Turista francesa fotografiada semidesnuda con
su novio árabe en el barrio de Chueca.
Pilas americanas alimentan electrodomésticos
ingleses en Nueva Guinea.
Gasolina árabe alimenta automóviles americanos
en África del Sur.
Pizza italiana alimenta italianos en Italia.
Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen
visa en el consulado americano de Egipto para
entrar en Disneylandia.
EXERCICIOS
1. De que cres que está a falar esta canción?
2. Cres que fala dun mundo real?
3. Busca na túa vida cotiá cousas que podan
semellarse a esta canción (Por exemplo: estou
comendo unha hamburguesa en Mc Donald´s co
meu pantalón feito en Turkía mentres miro na
tele o tsunami de Malaisia)
E IGUAL A IGUAL
Música y letra: León Giecco
Soy bolita en Italia,
soy colombo en Nueva York,
soy sudaca por España
y paraguas de Asunción
Español en Argentina,
alemán en Salvador,
un francés se fue pa' Chile,
japonés en Ecuador
El mundo está amueblado
con maderas del Brasil
y hay grandes agujeros
en la selva misionera
Europa no recuerda
de los barcos que mandó
Gente herida por la guerra
esta tierra la salvó
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país
Y así será de igual a igual
Y así será de igual a igual
Tico, nica, el boricua,
arjo, mejo, el panameño
hacen cola en la Embajada
para conseguir un sueño
En tanto el gran ladrón,
lleno de antecedentes,
si lo para Inmigración
pide por el presidente
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país
Y así será de igual a igual
Y así será de igual a igual
Los llamados ilegales
que no tienen documentos
son desesperanzados
sin trabajo y sin aliento
Ilegales son los que
dejaron ir a Pinochet
Inglaterra se jactaba
de su honor y de su ley
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país
Y así será de igual a igual
Y así será de igual a igual
BEAUTIFUL DAY
Música y letra: U2
El corazón es una flor
Abriéndose con fuerza a través del suelo pedregoso
No hay sitio
Ningún espacio que alquilar en esta ciudad
Se te acabó la suerte
y el motivo por el que debías preocuparte.
El tráfico está atascado
y no te mueves a ninguna parte
Creías que habías encontrado un amigo
para sacarte de este lugar
Alguien a quien podrías echar una mano
a cambio de la gracia
Es un bonito día,
El cielo cae, sientes que
es un bonito día
No dejes que se vaya
Estás en la carretera,
Pero no tienes ningún destino en mente
Estás en el barro,
En el laberinto de la imaginación de ella
Amas esta ciudad
Incluso si eso no suena a cierto
Has estado en toda ella,
Y toda ella sobre ti.
Es un bonito día
No dejes que se vaya
Es un bonito día
Tócame
Llévame a otro lugar
Enséñame
Sé que no soy un caso desesperado
Mira el mundo de verde y azul
Mira China justo delante de ti
Mira los cañones rotos por las nubes
Mira los barcos atuneros limpiando el mar
Mira los fuegos de los Beduinos por la noche
Mira los campos petrolíferos a la luz del amanecer
Y mira el pájaro con una hoja en su boca
Después de la marea todos los colores surgen
Era un bonito día
No dejes que se vaya
Bonito día
Tócame
Llévame a ese otro sitio
Alcánzame
Sé que no soy un caso desesperado
Lo que no tienes no lo necesitas ahora
Lo que no sabes lo puedes sentir de alguna forma
Lo que no tienes no lo necesitas ahora
No lo necesitas ahora
Era un bonito día.
HACER DINERO
Música y letra: Amparanoia
HACER DINERO CON LO QUE SEA,
HACER DINERO ES TU TAREA
HACER DINERO CON LO QUE SEA
HACER DINERO ES TU TAREA.
VENDER PIEL MUERTA
VENDER LA GUERRA,
VENDER LOS NIÑOS
AYY VENDER MISERIA
SI, HAZME DINERO CON LO QUE SEA
HAZME DINERO ES TU TAREA.
DON DINERO PODEROSO CABALLEROOO
ERES UN PEZ GORDO ESCLAVO DE TU ORO
PUTO AMO DE TU TESORO,
ESTAS TRANQUILO
LA JUSTICIA ESTA CONTIGO
NUNCA FUE LO MISMO PARA POBRES QUE PARA
RICOS.
HAZME DINERO CON LO QUE SEA
HAZME DINERO ES TU TAREAAA
NADA
Música y letra: Amparanoia
Nada, yo no tengo na; nada, nai de na
Nada nos vamos a llevar, solo lo que vives
No me arrepiento, de los pasos que he dado
de los errores curados, los errores que vendrán.
No me arrepiento, de haberme equivocado
cuando dije quiero, cuando dije basta
cuando dije
No me arrepiento, de beber la mañana
de querer a mi hermana, perderme en la noche
volverme a perder
No me arrepiento en el fondo de nada
cuando nada es todo, y todo se escapa, queda
tiempo o ya se fue
Que mas da, si sale el sol, por aquí o por allí
sale para todos, cuatro días vamos a vivir
que mas da, si sale el sol, por acá o por allá
sale para todos, cuatro días tenemos pa gozar
SUR O NO SUR
Música y letra: Kevin Johansen
To beast or not to beast, that is the hueso.
Me voy porque acá no se puede,
me vuelvo porque allá tampoco
Me voy porque aquí se me debe,
me vuelvo porque allá están locos
Sur o no sur...
Me voy porque aquí no me alcanza,
me vuelvo porque no hay esperanza
Me voy porque aquí se aprovechan,
me vuelvo porque allá me echan
Sur o no sur...
(Disculpe, ¿la embajada de Italia?)
No sé por qué pasa lo que me pasa,
quizás sea la vejez
Quisiera quedarme aquí en mi casa,
pero ya no sé cuál es
Sur...
No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea mi
niñez
Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé
cuál es...
(Me voy para la embajada, me vuelvo por no estar
visada
Me voy porque soy de por acá, me vuelvo por ser
un sudaca
Malaya, qué triste destino, ser o no ser un
Argelino
Malaya, qué triste destino, ser o no ser un
marrasquino...)
Sur o no sur.
HIJO MIO
Música y letra: Actitud María
Marta
Hijo mío que mundo le a tocao p'caminar, (De la
tierra soberana soy)
Hay las brasas me queman no me voy a arrodillar
(Como bomba detonada hey!)
Hundidos en las tinieblas, de la desolación
el ser humano solo avanza hacia su frustración, la
contaminación primero empieza en la cabeza
Desafiar a la naturaleza, que cosa es esa
Viviendo una vida de mierda basada en el vicio de
lo que acumulo
sin mas perspectivas que salvarnos nuestros propios
culos
haciendo puros cálculos ,duros nulos andrógenos
a ver cual es la mejor forma de cagar y sacar
provecho del prójimo
parece que es científico
esto que suena trágico
responde a cualquier parte del planeta o límite
geográfico
Estáticos paralíticos ,sobredosis de hipnosis,
metamorfosis de un estado crítico
estilo diurético laxante ,la rima me ha enseñado a
vomitar mi mierda y convertirla en arte
para contarte desde otra parte , compatriotas del
mismo mundo al comunicarte
Un revuelo se armo ya, si !Si me ven queriendo
entrar ,con!
con este estilo rapeando a cada paso voy
derrumbando muros
llevando conmigo el don de mis palabras para que se
queden contigo
y con este abracadabra introducirme por tu oído
que el rap por estos días a migo ,se ha convertido
en la guía protectora de los que estaban perdidos
desde el momento que ha nacido ,
ha trascendido ,sobrevivido,
en distintas sucursales internacionales como
cadetes pregoneros ,raperas y raperos
llevamos y traemos mensajes supremos atención
oí yo comentarios que algo quiere explotar
si no estas preparado ponte ya a improvisar
la cuenta regresiva no se puede frenar
porque ante el intento nos pueden destrozar
Hijo mío que mundo le ha tocao pa´ caminar
Hay las brazas me queman no me voy a arrodillar,
hijo mío que mundo le ha tocao pa´ caminar
hay las brasas me queman no se si voy a aguantar
En esta guerra el enemigo ,no se puede casi
distinguir es invisible ,para confundir
hay tierra dame la verdad ,tu solo me puedes
liberar!!
hay como vengo desenfrenada que no me pueden
frenar ,
y como bomba detonada ,pronto voy a estallar...
SIEMPRE
Música y letra: Mª José
Hernández
Siempre hay fantasmas
que arrastran cadenas
cumpliendo condena
sin ninguna razón.
Siempre hay palabras
que se quedan en nada,
propósitos vanos
de un mundo mejor.
Juramos cambiar
y al final es igual porque
siempre habrá sangre
y muertos sin nombre,
la vida es moneda
de escaso valor.
Siempre hay doctrinas
sembradas de minas
que hacen bandera
de la sinrazón.
Siempre hay patriotas
que se ponen las botas
metiendo el hocico
en la desolación.
Siempre la historia
limpia la memoria
el tiempo le pasa
el plumero al horror.
Juramos cambiar
y al final es igual porque
siempre habrá guerra
mientras gire la tierra,
la paz no es rentable
ni en el nombre de dios.
Siempre hay doctrinas…
Siempre la historia…