Download Departamento de Actividades extraescolares e complementarias

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Departamento de Actividades extraescolares e complementarias
AVISO:
Nome da actividade: Proxecto Comenius
Martes 28:
 A partires das13:00h exposición de insectos
na Biblioteca do centro
1º ESO (en 2 quendas)
3º e 4º ESO (só alumnado Bio-Xeo)
Luísa Fernández, Fátima Suárez, Alex Figueiras,
Julio López (1º Bach C) e Marta Cebeiro (1º Bach-A)
 16:50-18:30h actividades deportivas
4º ESO
1º Bach A
1º Bach C
Ioana A. Guzu
Marta Cebeiro
Andrea Domínguez
Florencia Lago
Jimena Martínez
Natalia Mirás
Carla Vilas
Roi Ferraces
Iago Placer
Marina Rivas
Luísa Fernández,
Fátima Suárez,
Alex Figueiras,
Julio López
Profesores: Leopoldo Bahillo Pablo Gómez,
Isabel Mato e Antón Torres
Related documents